zaterdag, 22 juni 2024
Marilyn NEVEN

Mijn programma voor JONGCD&V samengevat

 

YouTurn JONGCD&V draait om JOU

YouTurn brengt politiek op koers

YouTurn maakt JONGCD&V eigentijds

 

Ik ben kandidaat voorzitter omdat ik het de laatste jaren voel kriebelen. Zowel wat betreft de “grote politiek” als onze jongerenbeweging. Het zijn moeilijke jaren, maar ook jaren waarin nieuwe ideeën en mensen kansen hebben. Om die kansen te benutten heb je wortels nodig en een sterke voet in de aarde. Goede standpunten moet je kunnen omzetten in politieke invloed, om ideeën die de maatschappij verbeteren te realiseren. Ik wil mijn profiel en ervaring inzetten op het verzilveren van kansen voor onze jongeren en onze standpunten. Nationaal, regionaal en lokaal.

 Ik ben ook kandidaat voorzitter omdat ik de vrijwilliger een centrale rol wil geven. En ik zou graag het debat en de standpuntvorming opentrekken en transparanter maken. De interne werking van JONGCD&V moet op betrokkenheid en samenwerking gericht zijn. Dit doet de rangen sluiten. Zo versterken we de basis en elkaar en maken we ruimte voor nieuwe initiatieven. Iets dat van binnen bloeit kan naar buiten toe helemaal open bloeien. En doelstellingen verwezenlijken.

En ik ben kandidaat voorzitter omdat de politieke opinievorming in de straat gegroeid is. Er is veel kritiek, maar laten we die omzetten in politieke betrokkenheid. Ik engageer mij om een breder jongerenpubliek aan te spreken. Een van mijn doelstellingen is om het ledenaantal van JONGCD&V te verhogen en de werving met oog op de lokale verkiezingen in 2012 te vergemakkelijken. Ik enthousiasmeer graag, en wil dit doen voor onze BEWEGING.

Meer concreet bedoel ik hiermee:

1.Een sterke jongerenpartij.

 We zijn er de afgelopen jaren in geslaagd om ons als degelijke en geloofwaardige jongerenpartij in het politieke landschap te vestigen. Ik beoog een deelname aan een nog bredere waaier van debatten, maar zal ook graag voortbouwen op wat we reeds bereikt hebben. Met creativiteit als bijkomend aandachtspunt. De huidige politieke omstandigheden bieden ongeziene opportuniteiten voor jongeren; de leiding van JONGCD&V moet daar prioritair op inspelen.

Mijn volgende strijdpunten betreffen de relatie met moederpartij CD&V en moeten onder de vorm van een akkoord vastgelegd worden:

1.1   Aanstelling van een “jongere” ondervoorzitter bij elke werkgroep van CD&V. Zo kan onze moederpartij rekenen op werkkracht en beschikbaarheid van talentvolle jongeren en de profilering die de jongere erbij wint staat ons toe naar de verkiezingen van 2012 én 2014 toe te werken.

1.2   Garantie op 1 “jongere” ondervoorzitter van CD&V

1.3   Met oog op de lokale verkiezingen in 2012: een “jongere” in de top 4 van elke gemeentelijke lijst.

 

2.Activering van onze vrijwilligers:

Het “Jaar van de Vrijwilliger” wil ik alvast niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De nationale raadstekst “ontworteling” zal als basis dienen voor onze actie met oog op de opwaardering van vrijwilligerswerk en verenigingsleven. Maar ook het interne politieke vrijwilligerswerk moet aangemoedigd worden: het aantal actieve leden verhogen en de return die men ervoor krijgt verbeteren. Een goede partijwerking vereist tot slot ook betrokkenheid, transparantie en creativiteit. En een plaats voor oud-leden. 

 Ik stel jullie de volgende actiepunten voor:

 2.1   Provincietoer nationaal bureau ondernemen: regelmatige “provinciale bureauvergaderingen” houden, aangehecht aan een provinciale kern-vergadering om het beleid toe te lichten. En achteraf natuurlijk een get-together. Focus ook op het verstevigen van de onderlinge banden tussen lokale en regionale afdelingen.

 2.2   Inspraak en transparantie verhogen: i) documenten voor en verslagen na elke vergadering op nationaal niveau beschikbaar stellen; ii) de provinciale voorzitters moeten een tweewekelijks verslag ontvangen van beslissingen van het nationaal bureau; iii) ondervoorzitters een echte rol geven ; iv) het Nationaal Kader herwaarderen tot een debat- en beslissingsforum; v) actualiteitsdebatten mogelijk maken tijdens nationale raden.

 2.3    Oprichten van JONGCD&V-N@WORK: leden en oud-leden in een netwerk samenbrengen. Leden die de leeftijdsgrens bereiken met een attentie bedanken en zij dit wensen verder betrekken bij JONGCD&V.

 

3.Ledenwerving.

 Een project “Niet vies van politiek”, bij voorkeur een scholenproject dat ook mediagericht is moet de interesse van jongeren in politiek aanscherpen. Als jongerenvoorzitter zal ik ook naar lokale CD&V-afdelingen trekken om onze werking, ambities en vormingsmogelijkheden toe te lichten. Kortom, meer jonge mensen op JONGCD&V-spoor te brengen.

 

 

Kortom, waarom zouden jullie op mij stemmen? Omdat ik JONGCDV terug van iedereen wil maken;  omdat ik onze leden een extra reden wil geven om fier te zijn op waar we voor staan, op hoe we naar buiten komen en op wat we bereiken. Ik zal mij inzetten om van onze fantastische jongerenbeweging een sterk merk  te maken; en ik ben met overtuiging bereid om de beweging transparant en democratisch te leiden, met grote inzet op het potentieel binnen onze beweging.Videos
Loading the player...
Loading the player...
Kiesladder Europa
Foto's